När MMT ens nämns …

… kan något vara på gång. – Den 29 juli hade SvD en stor artikel om Riksbanken, närmast med anledning av att nuvarande chefens förordnande går ut nästa år. Frågan är vem som ersätter, eller om han får sitta kvar? Frågan är också hur banken skall fungera i förhållande till den politiska makten (eller om vi säger: i förhållande till det demokratiska systemet). Samt vilken typ av ekonomer och idéer som kan tänkas förekomma i framtida riksbanksstyrelser. Några mer eller mindre ‘kontroversiella’ tankar på ekonomi räknades upp, och på slutet kom detta:

Ett annat kontroversiellt förslag har den senaste tiden lyfts fram av Stephanie Kelton, tidigare rådgivare åt den amerikanska vänsterdemokraten Bernie Sanders. Hon förespråkar en teori som kallas ”modern monetary theory” (MMT).Teorin är mångfacetterad, men anhängarna ser sammanfattningsvis finanspolitiken som det bästa sättet att stabilisera konjunkturen. De hävdar också att det inte finns någon begränsning för hur mycket politikerna kan spendera eftersom staten hela tiden kan trycka mer pengar och därför alltid betala tillbaka sina skulder. Om sedelpressen leder till att inflationen skenar iväg kan politikerna till exempel höja skatterna för att få ned den på jorden igen. Om inflationen tvärtom blir för låg kan de i stället stimulera ekonomin igen med lånade pengar.

Få, om några etablerade ekonomer i Sverige har ställt sig bakom MMT, och det skulle vara en stor nyhet om någon som förfäktade den typen av idéer blev del av Riksbankens direktion.

Det märkliga här är väl att MMT överhuvud taget nämns, för några år sedan hade det inte gjorts, men det tyder på att teorin nu är så stark att den inte längre kan ignoreras. Just Stephanie Kelton och hennes aktuella bok har jag skrivit om tidigare, samt en annan bloggpost om praktiska konsekvenser här.

Det går att fnysa åt MMT men jag antar att upplägget faller väl ut hos en lite mildare vänster, och den gruppen är ju inte så liten bara den begriper hur teorin fungerar. En som noterat detta är nationalekonomen Bertil Kilner som skriver i Kommunistiska Partiets tidning Proletären nr 26 i år att:

… bland socialdemokratiska reformister har MMT välkomnats som medlet att fixa kapitalismen utan kravet på socialism.

Det torde stämma att få etablerade ekonomer (vad man nu menar med ‘etablerad’, är det en som är helt marinerad i neoklassiska tankar och är utrustad med rejäla skygglappar och klar instinkt för vad som ‘passar sig’?) stöder MMT.

Bland ekonomer tillhörande den dominerande strömningen varnas hela tiden för inflationsrisken med en MMT-politik. Risken finns, men jag undrar om den är så överhängande som även Kilner varnar för i sin artikel.

Kilner har ju rätt i att det socialistiska målet, med en behövlig avveckling av det nuvarande fallfärdiga kapitalistiska systemet, förs åt sidan i MMT. Jag har för mig att en annan förespråkare för MMT, australiensaren Bill Mitchell, har framställt MMT som relativ systemoberoende. Det kan drivas under kapitalism eller socialism. Varför inte driva den socialistiska sidan av teorin?

Eftersom en utvecklad MMT inte bara handlar om att ‘trycka pengar’ utan också innefattar en generell arbetsgaranti (alla som vill arbeta skall få göra det) känns upplägget i alla fall bättre än medborgarlönen där de arbetslösa massorna betalas för att inte göra något. MMT kan innehålla inslag av arbetarmakt, göra staten mindre beroende av lån, skatter och liknande, och ta oss närmare systemskiftet. Med medborgarlön känns det inte så, snarare som att kapitalisterna skapar ett enormt skick av lazzaroner.

Mexico hjälper Cuba

I morgon söndag går två mexicanska marinfartyg från Vera Cruz till Cuba. Lasten innehåller sjukvårdsutrustning som kanyler, syreflaskor och masker. Dessutom matvaror som torrmjölk, tonfiskkonserver, bönor, socker, matolja, samt bensin. Det är alltså den mexicanska staten som rycker ut för att hjälpa.

Varför hjälper inte Sverige cubanerna? Är man rädd att det kan medföra obehag från Husse?

En bransch med brottslighet och samhällsförfall

Två personer med byggnadsarbetarbakgrund (en aktiv, och en riksdagsman) skriver i SvD Debatt idag under rubriken Byggbranschen klarar inte av kriminaliteten om en bransch med:

… tilltagande kriminalitet, korruption och i slutänden, allt dyrare och sämre byggen.

Det låter illa. Ett antal utredningar har gjorts under åren, och otrevliga förhållanden har klarlagts. (Att det är skumrask i byggbranschen har väl varit känt även utan offentliga utredningar, men de är nog nyttiga i alla fall.) Vad har utredningar och annat lett till? Har träsket dikats ut? Man har:

… belyst och kritiserat förhållandena, vad avser just kriminalitet, svarta pengar, jobbtrafficking och konstiga ägarstrukturer. Det har lagts fram ett antal förslag, men det enda som hänt är att ingenting har hänt. De små framsteg som gjorts i en ända har genast övertrumfats av nya gangsteraffärer i den andra. Och ja, vi skriver avsiktligt ”gangsteraffärer”…

Det sägs inget i artikeln om exempelvis italienska maffian tagit sig in här, men faran finns väl. Gangsters gillar upplägg där man med ett minimun av risk kan operera och dra in stora pengar, och italienarna driver också företag som till det yttre ser legala ut. Och nu har vi ”gangsteraffärer” eftersom:

… den organiserade brottsligheten idag i stort sett ostört kan använda branschen som bankomat och pengatvättmaskin.

I grova drag fungerar dessa gangsterfirmor som vilket kapitalistiskt företag som helst: det är vinsten som är det avgörande. Höga och riskfria vinster fungerar som en magnet för dem, som för alla investerare. Försvinner vinsterna drar de någon annan stans, försöker hitta nya länder och branscher att infiltrera. Men själva branschen, utanför de rent kriminella bolagen, verkar trots att man lovar bättring, inte vara särskilt intresserad av praktiska åtgärder. – Varför? – Jo, det var detta:

Det som hänt är att flödet av svenska skattepengar till kriminella har ökat, att svenska skattepengar med allt högre hastighet landar på utländska konton under konstiga förhållanden, och att byggnadsarbetare i Sverige idag mer eller mindre byts ut mot utländsk personal, som jobbar för sämre villkor, i sämre arbetsmiljöer, och tiger om det.Inget av detta är okänt för branschens aktörer. De skarpa åtgärderna från aktörerna lyser samtidigt med sin frånvaro, eftersom branschen uppenbarligen är livrädd för att samhället ska börja reglera situationen (och kanske minska vinsterna).

Just det, vinst var det. Och har vi inte hört det där om svenska skattepengar och utländska konton i samband med andra branscher också, i stil med vård, skola, omsorg ..?

Nåväl, författarna skriver att problemen bara inom byggbranschen är så stora att det skulle krävas hela Ekobrottsmyndighetens och Utlänningspolisens resurser för att ta hand om dem. Det låter mycket, särskilt med tanke på att liknande problem finns inom andra branscher. Och då kan vi tala om förfall. Samhällsförfall. Upplösning.

Vissa intressenter har alltså enligt artikeln, försökt hindra konkreta åtgärder. De glor på sina vinster, de skiter i den stora gemensamma ekonomin, de arbetandes intressen, att samhället faktiskt behöver gemensam hederlighet för att fungera i samhällsmedlemmarnas intressen. Eller de kanske säger som Maggie Thatcher: ”Det finns inget samhälle, bara individer.” Då kan man ju strunta i om den samhälleliga gemenskapen och anständigheten säckar ihop till förmån för profitörer av alla de slag, inklusive sådana som vid behov nog kan trolla fram en del våldskapital också. En marxist kunde i detta sammanhang peka på motsättningen mellan privat profit och samhällets intressen, samt att den härskande klassen (och som kapitalister hör även bolagsgangsters dit) har våld som yttersta medel för att få igenom sin vilja, om det inte räcker med korrupta branschorganisationer, ämbetsmän och politiker. – Och vad gör en byggföretagare (eller i vilken annan bransch som helst) som vill vara hederlig i det här läget? Går under, eller tummar på hederligheten?

De två författarna har också förslag till lösning. Förslagen säger jag inget om, vet inte om de kan fungera.

Funderingar om marxism och parti i Kina

Kinas kommunistiska parti har alltså just firat hundraårsdagen första juli 2021. Hyllningar och burop har noterats världen över, ibland både-och från samma källa. Filippinernas Kommunistiska Parti exempelvis hävdar sig vara maoistiskt, och på den grunden skriver man om hundraårsdagen för det en gång stora kinesiska kommunistpartiet. … en gång stora … Det är alltså Maos era man hyllar, och den tog slut på 1970-talet. Det filippinska partiet är dock ett äkta kämpande parti, och dess synpunkter bör respekteras.

Marxism?

Källorna för att bedöma hur Kina utvecklas under den här epoken kan variera, men det är svårt att komma förbi Xi Jinpings jubileumstal den första juli. Vad finns med, vad fattas? – När jag läste en samling tal och skrifter av Xi (The governence of China, II) för några år sedan var en frånvaro slående: motsättningar i samhället berördes i förbigående någon gång, men det mest grundläggande i marxismen nämndes inte med namn. Klasskamp. I talet första juli gick klasskampen spårlöst förbi. Gamle ordföranden Mao hade nog haft synpunkter på det. ”Klasskampen är nyckellänken, allt annat hänger på det” hävdade han någon gång på 1970-talet i polemik mot Deng Xiaoping. Men Deng vann ju på slutet i alla fall.

Men måste marxismens grunder vara exakt desamma över tid och rum? Strax innan oktoberrevolutionen 1917 höll de ryska bolsjevikerna sin sjätte kongress. Där sade Stalin något intressant: ”Vi måste göra oss av med den antikverade idén att bara Europa kan visa oss vägen. Det finns dogmatisk marxism och skapande marxism. Jag står för den senare.”

Är det inte samma attityd hos dagens kinesiska ledare? Vi skall ha vår egen marxism, vi kan själva! Vad sade Xi första juli enligt den engelska översättningen:

We must continue to adapt Marxism to the Chinese context. Marxism is the fundamental guiding ideology upon which our Party and country are founded; it is the very soul of our Party and the banner under which it strives. The Communist Party of China upholds the basic tenets of Marxism and the principle of seeking truth from facts. Based on China’s realities, we have developed keen insights into the trends of the day, seized the initiative in history, and made painstaking explorations. We have thus been able to keep adapting Marxism to the Chinese context and the needs of our times, and to guide the Chinese people in advancing our great social revolution. At the fundamental level, the capability of our Party and the strengths of socialism with Chinese characteristics are attributable to the fact that Marxism works.

KKP-ledaren hyllar marxismen som ledande tankesystem, men det blir en marxism på egna villkor, grundad på de kinesiska erfarenheterna. ”… anpassa marxismen till den kinesiska miljön …” Det låter ju logiskt: teori och praktik måste passa ihop för att politiken skall bli lyckad. Kan det vara så att klasskampen i Kina är avslutad och att stor harmoni råder? I så fall är ju Xi helt rätt ute! – Men kan grunden också vara något annat, nämligen vilka som är med i och kontrollerar partiets politik? – Så, låt oss ta en titt på …

Hur ser partiets medlemskader ut?

Den marxistiske ekonomen Michael Roberts citerar i sin blogg en undersökning av vad det är för människor som är medlemmar i/ledare för KKP. Har kapitalisterna tagit över? Är det ännu ett arbetar- och bondeparti med några intellektuella i toppen? Under vilka livsvillkor lever medlemmarna och folket? – Det sista har ju varit en viktig fråga ända sedan Marx 1859 publicerade tesen att ”Det är inte människornas medvetande som bestämmer deras vara utan tvärtom deras samhälleliga vara som bestämmer deras medvetande.” (Från det berömda förordet till Till kritiken av den politiska ekonomin.)

Slutsatsen som Roberts drar, efter att ha studerat en undersökning av KKP-medlemmarnas ställning i samhället är bland annat att böndernas andel av partiet minskat, men att kapitalisterna inte har ökat så mycket så man kan säga att de tagit över. I stället är det arbetare och folk i ‘professionerna’ (det som jag brukar kalla ”bättre betalda knegare”) som blir allt fler i partiet.

Professionals are defined as “all the professional and technical personnel working in science-related sectors (e.g., science, engineering, agriculture, medical care) and social science-related sector (e.g., economics, finance, law, education, press and publication, religion)”.

Jag antar att man kan se intressena hos ett välutbildat och välbetalt samhällsskikt här som är mer intresserat av ett trevligt medelklassliv än revolutionära omvälvningar och klasskamp. Om man ser till hela KKP så motsvarar den här gruppen 27% av medlemmarna. Men ser man till eliten i Kina (i undersökningen definieras elit som de 5% som har de högsta inkomsterna) och särskilt i partiet, så är 38% tillhöriga detta skikt med bättre utbildning. Jag antar att deras ställning i samhället vad det gäller inkomst och leverne i övrigt gör att de har en stor inverkan på vad högsta partiledningen tycker är viktigt. De är ju nyckelpersoner för att leda Kinas vidare utveckling.

Nu finns det ju alltså riktiga storkapitalister i KKP, med Jack Ma som kanske mest kända exemplet. Men uppenbarligen kan han och de andra kapitalist-kamraterna inte operera som de vill. En viktig skillnad mellan Kina och diverse stater som skäller på Kina tycks vara att i de senare saknar staten förmågan att ta itu på skarpen med figurer som är ”too big to fail”. I Kina fixar man det.

Traditionellt har det varit mycket av fraktions- eller tvålinjekamp i Kina. Ett sätt att se det är att KKP länge bestått av två grupper: dels de övertygade kommunisterna, dels borgerliga nationalister. De förra ville genomföra hela det revolutionära programmet, de senare var rätt nöjda bara Kina befriat sig från yttre makter och de kunde ta över styret själva. Kampen mellan de här har tidvis varit väldigt hård. Möjligen har dessa fraktioner på något sätt smält ihop under Xis styre. Men den kommunistiska fraktionen ser ändå ut att vara stark nog för att se till att Mao inte rensas ut ur partihistorien. Och Mao varnade ju också för att tro att motsättningar kan försvinna. De kommer alltid att finnas. Övervinns en motsättning kommer en annan att träda fram.

Förmodligen är den kinesiska ledningen mycket vaksam vad det gäller motsättningar som kan förvärras och leda till kriser, och då bör det viktigaste vara att se till att partiet håller samman. Det här kan vara en viktig observation:

The ‘elite’ CCP members are generally university educated professionals and executives in companies, both state and private.  In effect, there is an increasing divergence between the social composition of the party rank and file and the better-off members of the party.

Här skulle en spricka kunna uppstå om inte de välmående personerna i ledningen tar hänsyn till vad fotfolket i partiet tycker exempelvis om korrumperade partiledare. Men det verkar faktiskt som det ageras mot sådant folk i Kina, även sådana på höga nivåer. I så fall kanske den gamla ‘tvålinjekampen’ har ersatts av kampen för att dra mutkolvar, förskingrare och andra skummisar inför domstol.

Hur som helst: den slutsats Roberts drar är att KKP varken är det ena eller andra. Det kan ju tolkas som att det har blivit något tredje, eller att partiet helt enkelt befinner sig i ett övergångsskede från arbetar- och bondeparti till borgerligt parti, eller att partistrukturen signalerar ett nytt utvecklingsstadium i den kommunistiska partiteorin. Själv tror jag att … (gissa!).

KKP – grattis till hundraåringen!

Om man är kvalificerad kan man få den här fina medaljen den 1 juli. Den dagen i år kan Kinas Kommunistiska Parti notera att det existerat i etthundra år. Det började i obetydlighet 1921, växte, blev illa åtgånget under de våldsamma inbördesstriderna i Kina under 1920- och 1930-talet, växte igen under kampen mot den japanska invasionen och de inhemska fienderna, upprättade Folkrepubliken Kina 1949, slog tillbaka USAmerikanerna i Korea. Sedan har kampen inom och utom partiet mest handlat om bästa sättet att bygga upp landet igen. Ibland har det gått bra, ibland mindre bra, men riktningen har varit klar och omvärlden har noterat. Och nu är Kina tillbaka på toppen. Diskussionen om hur det fungerar, och vad Kina överhuvud taget är, fortsätter. Det är dock svårt att bortse från att hundratals miljoner människor har klivit ut ur fattigdomen på mycket kort tid. Och idag kom ytterligare en glad nyhet: malarian har utrotats i Kina.

En recension med lite kommentarer

Hos Pål Steigan hittade jag en intressant recension, en översättning av en artikel som ursprungligen publicerades i USA-tidskriften Monthly Review. Skribenten kan av namnet att döma, Tamara Prosic, ha ryskt ursprung men bor i Australien och forska på universitetsnivå i en kombination av teologi och marxism. Detta är intressant, för boken som recenseras är skriven av en australier som just publicerat mycket om teologi, bibelforskning – och marxism. Roland Boer heter han. Bokens titel är Socialism with Chinese Characteristics. Boers nuvarande nätsida hittar man här.

Här sitter Roland Boer själv och grunnar på något

Över till Tamara Prosic, och så slänger jag in några ytterligare reflexioner på slutet:

Socialism with Chinese Characteristics utmanar den förenklade ömsesidigt uteslutande dualistiska lins genom vilken socialismen i Kina ofta ses och bedöms. Sann mot sin titel är boken en guide till kinesisk socialism, både omfattande och skarp, men inte så mycket för utlänningar som för dem som förlorat den marxistiska dialektiken ur sikte som teori, analysmetod och viktigast av allt, som ram och guide för social praktik. För andra, som likt jag själv växte upp och bodde i ett socialistiskt land, är att läsa Socialism with Chinese Characteristics en resa som samtidigt är bekant och ny: bekant genom att känna igen språket för specifikt socialistisk marxism och nytt om hur det har tillämpats under kinesiska omständigheter.


Det är inte lätt att ge en kort översikt över Boers bok. Den har tio kapitel (var och en med många avsnitt och underavsnitt) som syftar till att ge omfattande svar och förklaringar på många olika frågor man kan ställa om det moderna Kina. Vissa är mer teoretiska, andra mer faktiska, men alla bygger på en rad olika delar som involverar historia, marxism, politik, lag, lingvistik, etc. Boken täcker vad vissa kan betrakta som ‘stora’ frågor som den marxistiska grunden för reformen och öppnandet, införandet av privat ägande och marknadsekonomi (kapitel 4 och 5), den teoretiska grunden och den praktiska funktionen av den kinesiska socialistiska demokratin (kapitel 8 och 9) och idéer om suveränitet och mänskliga rättigheter och deras praktiska tillämpningar (kapitel 7). Vid hanteringen av dessa ‘stora’ frågor klargörs dock också ett antal andra frågor, till exempel minoritetsnationaliteternas status och deras deltagande i den demokratiska processen (avsnitt 8.5), innebörden av ‘rättssystem’ och ‘styre genom lag’ (underavsnitt 8.6.1), partiets roll och regeringens roll (underavsnitt 9.6.2), syn på globaliseringen (underavsnitt 10.4.8), etc. Varje kapitel innehåller också citat och referenser från kinesiska källor, som inkluderar verk och tal av partiledare (Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Xi Jinping), dokument från kongresser och konferenser och otroligt många kinesiska marxistiska filosofer, statsvetare, ekonomer, etc., varav de flesta tyvärr är okända utanför Kina. Boken innehåller också förklaringar av kinesiska ord, uttryck och tecken som ingår i den kinesiska marxistiska diskursen, såsom shishiqiushi (söka sanning från fakta) (32), datong (enhet, samhörighet, harmoni) och xiaokang (måttligt välmående, hälsosam, fredlig och säker) (kapitel 6), baquan (hegemoni) (256), etc.

Det sätt på vilket allt detta mångsidiga material vävs samman och presenteras är tydligt och tillgängligt, men boken är långt ifrån en enkel beskrivande resa som man kan förvänta sig av en ‘guide’. Det är också ett djupt analytiskt arbete som för att lyfta fram den kinesiska marxismens särskiljningsförmåga och komplexiteten i att bygga socialism innebär noggrann läsning av kinesiskt textmaterial (och hur de passar i förhållande till verklig praxis), ofta jämförelser med sovjetisk och västerländsk marxism och västerländsk liberalt tänkande, ständig rörelse mellan det förflutna och nuet, zooma in på detaljer och zooma ut till helheten och ofta redogöra för hur beskrivna praktiska aspekter passar in i den kinesiska marxistiska diskursen. I den meningen är det inte lätt att läsa igenom Socialism with Chinese Characteristics. Det finns bredd och djup i den som kräver konstant fokus och, viktigast av allt, också ett öppet sinne och beredskap till att acceptera omkonfigurerade, ibland på ett helt nytt sätt, välkända marxistiska idéer och begrepp.


Bilden av ”socialism med kinesiska egenskaper” som framgår av denna intensiva resa är av ett levande, dynamiskt och komplext samhälle som är i ständig utveckling och i en kritisk dialektisk dialog med sig själv och med resten av världen. Om jag faktiskt skulle sammanfatta vad ”socialism med kinesiska egenskaper” innebär utan att göra allvarlig orättvisa mot dess komplexitet, skulle det vara att den exemplifierar marxistiska dialektik i verklig handling. Dialektik var kraften bakom reformen och öppningen (kapitel 2, 3, 4, avsnitt 5.3) och det är fortfarande den dominerande teorin och metoden som informerar och formar utvecklingen av kinesisk socialism (avsnitt 1.2 och kapitel 10). Det som emellertid skiljer kinesisk marxistisk dialektik från marxistisk dialektik i klassisk mening är att den refererar till kinesisk historia och förhållanden (underavsnitt 1.3) och att dess primära fokus inte längre är på motsättningar som härrör från kapitalismen, utan att lösa motsättningar som uppstår i socialism, det vill säga i en social verklighet efter revolutionen där, som Marx skulle säga, expropriatörerna redan har exproprierats (avsnitt 3.4 och underavsnitt 4.5.1). Med andra ord är detta en typ av socialistisk/socialistisk dialekt vars huvudsakliga intresse är utvecklingen av socialismen som konkret social, ekonomisk och politisk praxis.


Dialektik är det dominerande temat i boken, men nyckeln till att förstå specifikt kinesisk socialistisk dialektik och uppskatta den kinesiska socialismens komplicerade funktioner och dess funktion är de första fyra kapitlen, eftersom de flesta av de idéer de behandlar är med en evig växande komplexitet vidareutvecklade i resten av boken. I inledningen förklarar Boer den roll som marxismen spelar i Kina, vad som specifikt är kinesiskt om det och ett antal liberala och västerländska marxisters (fel)framställningar av kinesisk socialism, som kinesiska forskare och Boer anser vara otillräckliga och metodologiskt felaktiga eftersom de försöker att förstå Kina ur västerländsk historia, västerländska intellektuella traditioner och västerländsk marxism. Det andra kapitlet diskuterar Dengs två principer (befriandet av tänkandet från dogmatism i syfte att befria produktivkrafterna, och söka sanning från fakta, som grund för den marxistiska metoden) som var avgörande för övergången från strikt planerad till blandad planerad/marknadsekonomi. Det tredje kapitlet presenterar ”motsättningsanalys” eller dialektisk materialism som den utvecklades i Sovjetunionen, nämligen förståelsen att motsättningar fortsätter i socialismen om än i icke-antagonistisk form, och dess tillämpning under kinesiska förhållanden. Slutligen förklarar det fjärde kapitlet skälen till reformen och öppnandet via motsättningsanalys i en serie motsatser som kollektiv/individ, jämlikhet/skillnad, revolution/reform, självtillit/globalisering och deras omkalibrering inom det kinesiska socialistiska. ekonomiska och politiska sammanhanget. Härifrån vänder sig boken till en extremt detaljerad diskussion om mer konkreta aspekter av kinesisk socialism, såsom ekonomi, socialistisk modernisering, suveränitet, mänskliga rättigheter och demokrati, som slutar med en redogörelse för Xi Jinpings tankar. Vad alla dessa kapitel tydligt visar är den fasta grunden för Boers påstående från inledningen, nämligen att marxismen är kärnan i det kinesiska socialistiska projektet, även om det, som nämnts tidigare, är marxism som i första hand är hänvisande till och tillämplig på problem som inom socialismen.


Uppfyller Boers bok löftet att ”rätta till bristen på kunskap” om begreppet och utövandet av socialism med kinesiska egenskaper? Det gör det verkligen och mer så. För dem som undrar om Kina fortfarande är socialistiskt eller misstänker att det kinesiska kommunistpartiet övergav marxismen, ger boken mycket material att basera sina svar på. Den som vill engagera sig på allvar och omfattande med ”Socialism med kinesiska egenskaper” borde i själva verket läsa boken. När det gäller mig tvivlade jag aldrig på att Kina är socialistiskt. Vad Socialism with Chinese Characteristics gjorde för mig var att bekräfta att kommunismen verkligen är ”historiens gåta löst”, som jag började tvivla på efter den jugoslaviska och sovjetiska katastrofen, och att åter väcka hoppet att världen kommer att komma till den lösningen förr snarare än senare. Kina vill leda mot uppnåendet detta mål genom exempel och Boers bok sätter verkligen ett mycket starkt ljus på det yttre och inre av detta exempel.

Några slutreflexioner

Dialektik handlar ju om motsättningar. Här har vi en intressant motsättning som jag upptäckte, den mellan att sprida viktig information och kostnaderna för att få tag på informationen. Den här boken är inte billig. Bokus vill ha 1338 kronor för den, vilket låter rätt mycket för en skrift på 316 sidor. Ingenting för den vanliga allmänheten med Kinaintresse alltså.

Det går ju alltid att slänga in frågetecken, och det kan röra exempelvis Boers inställning till den nuvarande kinesiska politiken. Av vad jag läst på hans blogg de senaste åren (han har haft en blogg med den lustiga titeln Stalin’s moustasche, men den är borta nu och ersatt av en ny sida enligt länken ovan) ser det ut som om han svalt allt från Deng och framåt med hull och hår.

Men det finns en djupare fråga att grunna över: är Boers och Prosics slutsatser att Kina är socialistiskt och har löst det grundläggande problemet om vägen mot kommunismen korrekta? Och om Kina har löst problemet, är det vägledande för oss i de gamla industriländerna? Ställer man den frågan är det svårt att undvika den ståndpunkt självaste Karl Marx publicerade flera gånger: man kan inte utan vidare hoppa från ett samhällssystem till ett annat, ett system måste så att säga köra slut på sina möjligheter innan utbyte till något nyare och bättre kan bli aktuellt och nödvändigt. (Här citerade jag 2011 en av de viktigaste texterna, utgiven 1859.)

När Kina, Ryssland och en del andra stater försökt kasta sig från feodalism och primitiv kapitalism över till socialism har man trots hård kamp glidit tillbaka, eller kanske över till, modernare former av kapitalism i stället för att direkt närma sig kommunismen. Det verkar som om någon sorts ekonomisk gravitation korrigerat de politiska ansträngningarna. Det kan ju tyda på att Marx hade rätt. Nivån på ekonomin (även om den utvecklades rasande fort från en låg nivå) styr vad som är möjligt, och i sin tur hur den politiska överbyggnaden och styrelsen ser ut.

Marx ansåg att de mer avancerade staterna visade vägen för dem som inte hunnit så långt (se hans förord 1867 till första bandet av Kapitalet). Möjligen är Kina i själva verket en sådan avancerad stat, där ledningen (förmodligen efter ordentliga studier av Sovjet) lyckats hitta en modell där man utnyttjar kapitalismen för att vid rätt tillfälle kunna omvandla den till socialism. Kanske till Folkrepubliken Kinas hundraårsjubileum år 2049?

Men är detta giltigt för oss i de gamla industristaterna? Är det kanske viktigare att vi studerar hur kapitalismen fungerar här, och hur mycket utvecklingskraft den har kvar? Måhända är det en annan tanke hos Marx vi bör fundera på, nämligen att den vinstdrivna kapitalismen som producerar varor får svårare att hitta de goda vinsterna – att vinsten i förhållande till befintligt produktionskapital krymper till icke hållbara nivåer. Kapitalismen fungerar ungefär som ett pyramidspel, och när tillflödet av vinster till pyramiden sinar riskerar den att falla. – Det vore intressant att lära sig mer av vad ”otroligt många kinesiska marxistiska filosofer, statsvetare, ekonomer, etc., varav de flesta tyvärr är okända utanför Kina” har för tankar om detta. Det befriar dock inte oss själva från att använda hjärnan.

Poetisk avslutning

För övrigt, vad det gäller sjukdomsbekämpning skrev gamle ordföranden Mao ett poem 1 juli 1958, där han yttrade sin glädje över att schistosomiasis, eller snäckfeber/bilharzia, hade utrotats i Yukiang län i Kina: Farväl till pestguden. Jag har inte sett någon svensk översättning, men här finns den på engelska, med Maos ingress.

When I read in the Renmin Ribao of June 30, 1958 that schistosomiasis had been wiped out in Yukiang County, thoughts thronged my mind and I could not sleep. In the warm morning breeze next day, as sunlight falls on my window, I look towards the distant southern sky and in my happiness pen the following lines.

I

So many green streams and blue hills, but to what avail ?
This tiny creature left even Hua To powerless!
Hundreds of villages choked with weeds, men wasted away;
Thousands of homes deserted, ghosts chanted mournfully.
Motionless, by earth I travel eighty thousand li a day,
Surveying the sky I see a myriad Milky Ways from afar.
Should the Cowherd ask tidings of the God of Plague,
Say the same griefs flow down the stream of time.

II

The spring wind blows amid profuse willow wands,
Six hundred million in this land all equal Yao and Shun.
Crimson rain swirls in waves under our will,
Green mountains turn to bridges at our wish.
Gleaming mattocks fall on the Five Ridges heaven-high;
Mighty arms move to rock the earth round the Triple River.
We ask the God of Plague: ”Where are you bound ?”
Paper barges aflame and candle-light illuminate the sky.

Barbarossa

Den 22 juni 1941 började andra världskriget på allvar. Tyskland angrep Sovjet. Tyskarna trodde att en blixtattack skulle sänka Sovjet. Det fungerade ju på västfronten. De räknade inte med att Sovjet var så redo man kunde vara 1941, och att tyskarna som det visade sig hade skrivit under sin egen dödsdom.

Ett sätt att studera historiska skeenden kan vara att läsa samtida tidningar. I efterhand kan en historisk händelse, som Tysklands Operation Barbarossa, vara lätt att förstå. Småplocket rensas bort i den historiska analysen, det väsentliga tas fram. Men när den dåtida pressen rapporterar om det som hände igår och idag blir det knepigare. Stort och smått blandas på nyhetssidorna, riktiga och felaktiga uppgifter, mer eller mindre insiktsfulla kommentarer, lögner och propaganda. Det är med andra ord som idag. Kan vi idag, med ledning av en morgontidning, radion och TV samt ”nätet” få en omedelbart korrekt och förståelig bild av vad som händer i världen? (”Nej”, säger jag.)

Jag kollade Svenska Dagbladets historiska arkiv för två dagar, 22 och 23 juni 1941 och plockade några rubriker och delar av artiklar. Vi är alltså dels i sista dagen innan krigsutbrottet i öst, och dels i första dagen av Barbarossa.

Stockholmare åker till skärgården med pick&pack, och tydligen med getter också. Ingen känsla för att nästa fas av det stora kriget är på gång.
Men moralfrågor är alltid intressanta, och dansbaneeländet är naturligtvis viktigt att angripa.
Dock: i öster händer något. Finland mobiliserar. Varför? Tyskarna säger sig inte lägga sig i vad finnarna gör.
Hur som helst: händer det något på slagfälten handlar det inte om Sovjet. Det skulle ju innebära ett tvåfrontskrig i Europa, och den faran är nu ”slutgiltigt undanröjd” säger Deutsches Nachrichtenbüro. Nej, det är England man riktar sig mot. – Nåväl, detta var på gamla midsommarafton, den 22 juni. Låt oss nu se hur sången går den 23 juni!
Jojo, ”bombregn över ryska armeerna”! Angrepp på Finland sägs det också, men jag har för mig att finnarna var i gång med att minera Finska viken redan innan krigsutbrottet.
Och att den tyska fronten gick från Norra ishavet till Medelhavet var klart redan dag ett.
Mitt i storpolitiken hittar vi ledaren för Sveriges Kommunistiska Parti, Sven Linderoth. Tyskarna försökte få SKP förbjudet. Partiet arbetade under svåra omständigheter, men något partiförbud blev det aldrig.

Kina noterar något unikt

Twitter från Xinhua, Nyhetsbyrån Nya Kina. Svenska folkets upphetsning i regeringsfrågan kan väl mätas mot oron för hur det skall gå i kyrkovalet i höst. Jag skulle tro att ett extraval till riksdagen i sommar inte kommer att väcka någon större entusiasm heller. Och allt detta trams för att socialdemokraternas ledning vill (med centern som ursäkt) attackera sina egna gräsrötter. Vansinne! Är det möjligen trianguleringsidén som slagit slint i partistrategernas huvuden? (Alltså att ett parti kan vinna mer röster genom att lite till att de egna kärntrupperna inte sviker vid valurnorna, samtidigt som man slänger ut lockbeten till andra partiers väljare – lockbeten som de egna kärntrupperna inte gillar. Men det kan ju bli alltför grovt, även för inpyrda gråsossar.)

Kan vi tippa att Löfven får driva en expeditionsministär ett tag, och sedan slingrar han sig tillbaka som statsminister på något sätt? Men vill han behålla väljarna är det nog klokast att släppa marknadshyrorna. Införs de i nyproduktion idag har vi dem överallt om några år. Hotet om marknadshyror borde vara ett laddat vapen att rikta mot de partier som driver frågan. (Tillsammans med diverse andra frågor som borgarna förespråkar, men som inte har något större stöd i folkdjupet.) Men, men … när smarta partistrateger på Sveavägen får tänka till så kanske man kör trianguleringen ett varv till i stället. Det kanske lyckas den här gången?

Med 30% av väljarkåren bakom sig …

… har man ett ganska klent stöd, även om man fick flest röster av alla kandidater. 70% av väljarna var alltså antingen emot, eller helt likgiltiga vad det gällde vinnaren i Irans nyligen timade presidentval. Cirka 50% av de röstberättigade röstade verkligen, och vinnaren Ebrahim Raeisi, fick ca 60% av dessa röster. På tio röstberättigade röstade verkligen fem, och av dessa fem lade tre sin röst för vinnaren.

Ett lästips om detta är denna bloggpost av den indiske veterandiplomaten Bhadrakumar – alltid läsvärd. Bhadra skriver att Raeisi är ”genuint omtyckt”, men röstsiffrorna talar väl inte för det? Men en annan intressant sak kommer fram i texten, och det handlar om den åtminstone av USA uppskattade iranska motståndsgruppen MEK. Under kriget mellan Iran och Irak 1980-1988 gick MEK över till den irakiska sidan, vilket ju från iransk sida inte kan ha setts som annat än landsförräderi. När vapenstillestånd förhandlats fram hände följande enligt Bhadra:

… after Iran’s Supreme Leader Ayatollah Khomeini accepted a UN-brokered cease-fire in 1988, members of the terrorist group Mujahedeen-e-Khalq (MEK), based in Iraq and heavily armed by Saddam, and enjoying the backing of the CIA, stormed across the Iranian border in a surprise attack. Iran smashed the MEK assault and that set the stage for the so-called “death commissions” of the prisoners, terrorists and others. 

Inevitably, those executed included agents of the western intelligence. The executions couldn’t have been carried out except on Khomeini’s orders. Now, Raisi was a young man of 27 when he reportedly served on a revolutionary panel involved in sentencing Iran’s enemies to death. 

Detta lägger ”väst” den nye presidenten till last nu. Höga dödssiffror, tusentals personer avrättade, har basunerats ut. Frågan är hur mycket av detta som kommer från MEK, som bör betraktas som en mycket opålitlig källa i sammanhanget. Att övergrepp har skett behöver man nog inte tvivla på, men omfånget är en annan sak.

Men långsiktigt kanske det finns andra, mer intressanta funderingar av Bhadra. Han tror att Reaisi skulle kunna bli en bra samtalspartner för Biden, om man nu kommer så långt som till förhandlingar. – Själv är jag lite tvivlande till det, men det kanske skulle fungera. För vem kan lita på vad en USAmerikan lovar att gå med på under förhandlingar? Kommer han att skriva på, åka hem, och sedan riva avtalet veckan därpå?

Och det vore ju intressant att veta vad den icke-röstande halvan av Irans väljarkår har för preferenser. Är de helt enkelt politiskt likgiltiga, eller saknar de kandidater att stödja – och vilka skulle det vara i så fall? – Bhadra pekar också på att det genomförs lokalval i Iran, på stads- och bynivå, och där kanske det också kan hända intressanta saker.